Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2022 Execució de dues rases per a la tala de les arrels al camp de futbol de Son Cladera (CM 17/2022).  Licitacions en curs 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Exp. 107/2022 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS (2.000 kg - pinso) PER MOIXOS ADULTS, ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIO ANIMAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOB 01-2022 Projecte de canvi de cobertes en edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer Editor Prats 1r  Anunci 
 Benestar Social  Contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0141-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de cinc fonts d'osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Contracte menor per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució del Pla de senyalització turística de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 22/2022 Contracte menor per al disseny i impresió de cartells, i el logotip pel programa d'exercici físic per persones majors de 60 anys "ACTIVA'T"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Promoció econòmica i ocupació  Exp. FM 01/2022 Contracte menor de Subministrament de dos sets d'inspecció alimentaria.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Promoció econòmica i ocupació  Exp. FM 05/2022 Contracte menor de servei de lloguer, instal·lació, manteniment i retirada de 3 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2022-01 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOL·LARS.  En fase de valoració 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor per al desenvolupament de l'estudi preliminar relatiu engegada banc de terres  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Cinema de Barri per l'any 2022  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT! 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER CANS ADULTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria campanya No i punt! 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Bombers de Palma  Exp. 1111-F22 Contracte de subministrament de pantalons de parc per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació del servei de sonorització i il·luminació de tres concerts entorn al dia de l'Orgull 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. COM 22 006 PUBLICACIÓ LICITACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES AL MERCAT AMERICÀ  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor de servei d'activitats d'educació ambiental al terme municipal de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 92,  1837 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010