Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2022 00024 CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I CEMENTERIS DE L'EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A. (PO 2022 00024)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00039-2 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00015-3 OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL·LA CONNECTORA DEL SECTOR 6 I SECTOR 2 DEL CEMENTERI DE PALMA (POS 2022 00015-3)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 4.22 Presentació ofertes contractació assessorament Dansa Contemporània 2023  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la realització de contacontes i activitats a les biblioteques municipals.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats de temàtica mediambiental a la Biblioteca pública del Molinar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats "Una aventura a la biblioteca" per a escolars, a les biblioteques municipals (programa Palma Educa)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor per a la dinamització de clubs de lectura a les biblioteques municipals  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes servei de comunicació de gestió de les xarxes Cultura 2023  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la realització de tallers per a infants a les biblioteques municipals.  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00039 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00033 Servei de revisió i certificació anual del equips de protecció individual contra caigudes i línies de vida verticals dels edificis del Cementeri Municipal de Palma de l'EFMSA (POSA 2022 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor de la pintura de paret per l'exposició de Dolors Sampol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala amb motiu de diferents festes i actes de caire institucional i cultural durant l'any 2023  Anunci 
 Cultura  Exp. 11.12 Presentació ofertes contractació llicències exhibició programa "Cinema al Municipal 2023"  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2022 Renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández (CM 48/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 12.4 Presentació ofertes contractació actuacions de "Bandes de Música 2023"  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2022 Servei del cobrament bancari dels preus públics de l'IME (CM 50/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor de fotografies vàries exposicions al Casal Solleric al 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contracte menor de la producció gràfica de vàries exposicions al Casal Solleric 2023  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 103,  2052 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010