Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Joventut  Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'Agenda Jove 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs d'impressió i distribució de l'Agenda Jove 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Convocatòria per presentar ofertes pel contracte menor de servei d'assistència externa veterinària que realitzi les revisions del servei municipal de transport per tracció animal (Servei Galeres de Palma)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Fixació manual de la cartelleria del 8 de març de 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2023 Subministrament i instal·lació d'una cabina de control dels vídeo marcardors de pista interior del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 02/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2023 Subscripció per part de l'INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT d'una pòlissa col·lectiva de vida per als seus treballador (CM 08/2023).  Anunci 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CO 03/2022 Expedient de contractació del subministrament d'aliments per a cobrir el servei de menjador saludable i sostenible de les escoles infantils de Son roca, Santa Catalina i el Molinar del PMEI de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 2 LAB. 2023 Contracte menor d'assistència tècnica de la instal·lació d'un lims a laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Exp. NÚM.EXPEDIENT_CME_2023_2 Contracte menor de la impressió de la cartelleria del 8 de març. Dia internacional de les dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Crida de projectes de creació i recerca CAC 2023  Anunci 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 004/2023 Contracte menor per a l'assistència tècnica de la revisió, adaptació a normativa i actualització de preus del projecte d'activitats i instal·lacions del centre de primer cicle d'educació infantil a Son Dameto d´Alt.  Anunci 
 Cultura  Contractació d'un servei de comissariat per la programació del CAC Palma 2023  Licitacions en curs 
 Cultura  Edició Còmic PREMI CIUTAT DE PALMA 2023  Licitacions en curs 
 Cultura  Crida de Mediació - 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2022 Substitució de material de llanterneria per al PM Germans Escalas (CM 49/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor disseny de la imatge del material de difusió del 8 de març. Dia internacional de les dones i 21 de març. Dia contra la xenofòbia i racisme.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Transport de l'exposició de Dolors Sampol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de 4000 kg d'aliment per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INF 22 003 ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA I PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE PALMA.  Anunci 
 Educació  Exp. 23003 Sol·licitud d'ofertes jocs de taula  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 105,  2099 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010