Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00014 Contracte mixt de subministrament, instal·lació, legalització i posada en funcionament de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum als tanatoris de Son Valentí i Bon Sosec, inclosa la direcció de les obres (POS 2022 00014)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  CAC Arts Visuals 2022 Activació Espai  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00009 Servei per l'elaboració, implantació i seguiment del pla d'igualtat entre dones i homes de l'EFMSA (POS 2022 00009)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00015 Obra del projecte d'instal·lació de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00015)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023".  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0248-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 10 desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Instal·lació plaques fotovoltaiques autoconsum CSM de Son Reus  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 21.1 Convocatòra ofertes contractació artística Música Antiga 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contrate menor serveis "ESCENA" Presentació d'ofertes espectacles per a adults als teatres municipals de Palma per a la temporada Tardor/Hivern 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de la «Volada d'Estels per a les festes de Sant Sebastià»  Adjudicacions i formalitzacions 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de coordinació i supervisió de les actuacions en matèria de conservació i restauració de Can Balaguer.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per a la neteja servei d'higienització i manteniment especialitzat del patrimoni moble i immoble de Can Balaguer  Adjudicacions i formalitzacions 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de desinsectació dels bens patrimonials de Can Balaguer corresponent a 2022.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de neteja de metalls de Can Balaguer corresponent a 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CO 01-2022 CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA INFANTIL DE 0-3 ANYS DE DIVERSOS CENTRES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS DE PALMA (PMEI)  Anunci 
 Cultura  Exp. 9.9 Contractació servei de gestió de les xarxer socials del Departament de Cultura  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 2222-F22 Contracte de subministrament de 40 accessoris PTT de comunicació per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Subministrament estació meteorològica industrial  Anunci 
 Igualtat  Realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  SUBMINISTRAMENT PUNTS ELECTRICITAT PER A LA RECÀRREGA VEHICLES ELECTRICS SON REUS, ESMENA ERRADA MATERIAL  Anunci 

Pàgina 6 de 96,  1919 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010