Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Educació  Exp. 23003 Sol·licitud d'ofertes jocs de taula  Anunci 
 Educació  Exp. 23004 Sol·licitud d'ofertes Espais Oberts Coeducatius  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 51/2022 Cobrament bancari preus públics IME (CM 51/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització dels jocs de tipus lúdic i socioeducatius Sa Rueta 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de tallers amb motiu de la programació infantil de Carnaval: Sa Rueta 2023  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00039-2 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039-2)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00034 Servei de redacció del projecte bàsic i d'execució, del projecte de reforma i ampliació del tanatori de son valentí (POS 2022 00034)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00015-3 OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL·LA CONNECTORA DEL SECTOR 6 I SECTOR 2 DEL CEMENTERI DE PALMA (POS 2022 00015-3)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2022 00024 CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS DE REFORMA, MILLORA, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS I CEMENTERIS DE L'EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A. (PO 2022 00024)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 4.22 Presentació ofertes contractació assessorament Dansa Contemporània 2023  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes servei de comunicació de gestió de les xarxes Cultura 2023  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats de temàtica mediambiental a la Biblioteca pública del Molinar  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la dinamització de clubs de lectura a les biblioteques municipals  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la programació d'activitats "Una aventura a la biblioteca" per a escolars, a les biblioteques municipals (programa Palma Educa)  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la realització de contacontes i activitats a les biblioteques municipals.  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a la realització de tallers per a infants a les biblioteques municipals.  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00033 Servei de revisió i certificació anual del equips de protecció individual contra caigudes i línies de vida verticals dels edificis del Cementeri Municipal de Palma de l'EFMSA (POSA 2022 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00039 Servei de valoració actuarial dels compromisos assumits per l'EFMSA amb el seu personal de conformitat amb l'article 25 del seu conveni col·lectiu (POSA 2022 00039)  Licitacions en curs 
 Cultura  Contracte menor de fotografies vàries exposicions al Casal Solleric al 2023  Anunci 
 Cultura  Exp. 11.12 Presentació ofertes contractació llicències exhibició programa "Cinema al Municipal 2023"  Anunci 

Pàgina 2 de 101,  2018 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010