Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00004 Subministrament de sudaris biodegradables per la recollida de difunts infectocontagiosos a l'EFMSA (POSA 2022 00004)  Licitacions en curs 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 1-2022 CONTRACTE MENOR DE SUBMINITRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC PER AL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Hisenda   Intervenció - Contracte de subministrament d'un programa de software  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2022 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 11/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0102-E22 Sol·licitud d'ofertes per el servei d'arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Contracte menor inspeccions ordinàries i extraordinàries galeres 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2022 Servei de vigilància presencial al Palau Municipal d'Esports Son Moix i al Poliesportiu Municipal Germans Escalas.(CM 03/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2022 Subministrament i instal·lació d'un tancament de reixa per a les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas.(CM 02/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2022 Servei de manteniment normatiu de les instal·lacions de seguretat de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma (IME). (CM 06/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2022 Subministrament d'11 sureres de 25 m, per a configurar una piscina de 25 m per a competició. (CM 05/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2022 Subministrament i instal·lació de la torre d'il·luminació del camp de futbol 11 de Son Fuster 1. (CM 04/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2021 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 27/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Urbanisme - Adjudicació pel procediment negociat sense publicitat de la direcció d'obra del projecte constructiu de equipament esportiu de s'Aigua Dolça. Article 168.d) LCSP.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 11/2022 Contracte menor per al subministrament i instal·lació d'un colomer ecològic  Anunci 
 Educació  Exp. 22025 Sol·licitud d'ofertes per al monitoratge de les activitats didàctiques per a potenciar els camins escolars a diferents centres educatius.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Crida de Mediació - 2022  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2022 00004 Servei de reparació de xapa i pintura de dos vehicles fúnebres de l'EFM (CM 2022 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Crida de Creació i Recerca - 2022  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. FM 03/2022 Lloguer de cabines sanitàries per a la XX Fira del Caragol  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. FM 04/2022 Ambulància suport vital avançat amb metge per a la XX edició de la Fira del Caragol  Anunci 

Pàgina 4 de 90,  1792 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010