Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2021 Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 14/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2021 Construcció d'una pista de futbol de 3x3 en el recinte del Camp de Futbol Municipal de Miquel Nadal (CM 11/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2021 Servei de reparació de filtracions i goteres a tres zones de les cobertes de les PM Son Hugo (CM 08/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2021 Servei d'activitats aquàtiques a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals de Palma (CM 13/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2021 Subministrament i substitució de les vidrieres corredisses i retirada de vidres fixes dels mòduls que donen a la piscina interior del PM Son Hugo (CM 07/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2021-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL SOFTWARE ARCGIS ONLINE (ADS) PER EL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0302-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de material de protecció personal per els monitors concretament, 15 protectors auditius plegables, 15 ulleres de protecció i 15 fundes plaques balístiques  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes subministrament i col·locació de portes de fusta a la terrassa i planta baixa del Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 34-2021 Contractació menor de servei de calibració i manteniment d'aparells pel Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 35-2021 Contractació menor de subministrament de mobiliari pel Laboratori Municipal.  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Subministrament de dos vehicles nous elèctrics tipus furgoneta  Anunci 
 Cultura  Contracte de substitució de la dimerització actual de la il·luminació de la platea per una adaptada a led TM Xesc Forteza  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. Cm Ob 02/2021 Obres de substitució cuines a habitatges municipals  Anunci 
 Cultura  Crida de projectes de mediació artística  Licitacions en curs 
 Cultura  Petició de propostes pel servei de realització d'un projecte d'art urbà i graffiti a la zona de Son Güells  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'us i manteniment d'un programa informàtic en mode "SaaS" (Software as a Service) per a la gestió d'inscripcions i cessions d'espais per als dels Casals de barri  Anunci 
 Igualtat  Adjudicació del contracte menor del parament de dos pisos d'acollida de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Adjudicació del contracte menor dels electrodomèstics de dos pisos d'acollida de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT 12-2021 Anunci sol·licitud d'ofertes per a la contractació menor del serve de traducció jurada de documents continguts del Grant Agreement i el Consortium Agreement del Projecte Europeu ARV  Anunci 

Pàgina 4 de 83,  1651 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010