Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2023 00007 Servei d'auditoria de comptes anuals, auditoria de compliment i auditoria operativa de l'EFMSA (POS 2023 00007)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00042 Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en matèria de la contractació del sector públic a l'EFMSA (POS 2022 00042)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB15 Contractació de servei de muntatges expositius dins el 1r semestre 2023 a Can Balaguer  Anunci 
 Urbanisme   Exp. HI 2021 0012 Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS).  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  2023-002 LOGÍSTICA SUBMINISTRAMENT DE CADIRES rev  Licitacions en curs 
 Cultura  Presentació ofertes adquisició canyes instruments de vent i fusta per clarinets i saxofons de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor pel serveis audiovisuals jornades professionals sobre prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci No i punt!  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor servei de càtering per a les jornades professionals  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor Impressió de dues banderes feministes i dues banderes LGTBI (març 2023)  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud pressupost transport d'obres Dolores Sampol, Santa Maria del Camí  Anunci 
 Cultura  Presentació ofertes contractació artística programa 100% Estiu a Bellver 2023  Anunci 
 Educació  Realització de la dinamització a diferents centres educatius, per a realitzar els codissenys dels entorns escolars de l'Eix Cívic de Cotlliure  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2023 00010 Subministrament de plaques enumerades i perforades per a la identificació de restes del servei de exhumacions del Cementeri Municipal de Palma (POSA 2023 00010)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2023 Substitució de càrrega filtrant, vàlvules i conjunt de col·lectors dels filtres d'arena del sistema de filtració de la piscina petita del Poliesportiu Germans Escalas.(CM 06/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2023 Substitució i instal·lació del policarbonat de la coberta dels vestidors de piscina del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 13/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2023 Adaptació de l'enllumenat del poliesportiu municipal Son Oliva a projectors de tecnologia led (CM 11/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2023 Servei per a la redacció de dos projectes de rehabilitació als poliesportius municipals Toni Pizà i Josep Amengual (CM 12/2023).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Contracte menor treballs de fixació manual cartelleria campanya "Només Sí és Sí"  Anunci 
 Benestar Social  Anunci presentació d'ofertes relatives contractació menor de serveis per l'organització jornades de treball relatives al nou model d'intervenció i la seva evolució al llarg dels darrers 40 anys de l'àrea de benestar social.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2023 Obra canvi quadre de llums actuals als CF 11 de Son Flo i Son Ferriol (CM 05/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 103,  2055 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010