Inici -> Secretaria -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2023 Adaptació de l'enllumenat del poliesportiu municipal Son Oliva a projectors de tecnologia led (CM 11/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2023 Reparació de la coberta de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 09/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 6.7 Presentació ofertes adquisició vestuari Banda Municipal de Música 2023  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2023 Servei per a la redacció de dos projectes de rehabilitació als poliesportius municipals Toni Pizà i Josep Amengual (CM 12/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de 5.000 kg d'aliment sec per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal, Son Reus  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació d'una assegurança d'objectes d'art  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2023 Substitució i instal·lació del policarbonat de la coberta dels vestidors de piscina del poliesportiu municipal Germans Escalas (CM 13/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2023 Subministrament i reposició de material esportiu pel Poliesportiu Germans Escalas (CM 14/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost per a la impressió de 750 exemplars del llibre catàleg de Dolores Sampol  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor pel servei de sonorització i il·luminació per les activitats entorn al de les visibilitats lèsbiques, el dia internacional de la salut de les dones i el dia internacional del poble gitano  Anunci 
 Cultura  Exp. CB15 Contractació de servei de muntatges expositius dins el 1r semestre 2023 a Can Balaguer  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00042 Servei d'assessorament, representació i defensa jurídica en matèria de la contractació del sector públic a l'EFMSA (POS 2022 00042)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2023 00007 Servei d'auditoria de comptes anuals, auditoria de compliment i auditoria operativa de l'EFMSA (POS 2023 00007)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  2023-002 LOGÍSTICA SUBMINISTRAMENT DE CADIRES rev  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. HI 2021 0012 Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS).  Licitacions en curs 
 Cultura  Presentació ofertes adquisició canyes instruments de vent i fusta per clarinets i saxofons de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor servei de càtering per a les jornades professionals  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor Impressió de dues banderes feministes i dues banderes LGTBI (març 2023)  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor pel serveis audiovisuals jornades professionals sobre prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci No i punt!  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud pressupost transport d'obres Dolores Sampol, Santa Maria del Camí  Anunci 

Pàgina 3 de 105,  2099 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010