Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2019 Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament i col·locació de rampes al Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00037 Obres de pavimentació pas per als vianants del quadre 6 a paredó del Cementeri de Palma (CM 2019 00037)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor del subministrament d'un escenari modular desmuntable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'edificació modular de sales d'assaig  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la fabricació, subministrament i instal·lació de reixes de ferro  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per al disseny i elaboración d'una APP  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00028 Servei de manteniment d'equips i carretons elevadors i escales d'usuaris de l'EFM (POS 2019 00028)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00026 Servei de lloguer, transport i gestió dels contenidors de residus de construcció i demolició, i voluminosos de l'EFM (POS 2019 00026)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00035 Subministrament d'uniformitat del departament de cementeris i manteniment de l'EFM (CM 2019 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-003-SUBMINISTRAMENT LLENYA FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2020  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00029 Servei de desratització, desinsectació i desinfecció dels centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POS 2019 00029)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00027 Servei de prevenció aliè (POS 2019 00027)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00025 Gestió de residus sanitaris específics i no específics dels grups II i III generats per l'EFMSA en els tanatoris de Palma i Bon Sosec (PO 2019 00025)  Licitacions en curs 
 Igualtat  Impressió de mocadors, bosses de tela i roll- up pel Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00020 Subministrament de borses de biodegradació (POS 2019 00020)  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud de subministrament i col·locació de rampes de fusta a les sales de la planta Noble del castell de Bellver  Anunci 

Pàgina 4 de 63,  1241 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010