Inici -> Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2022-079-O   EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA NORD-OEST DEL MERCAT DE PERE GARAU DE PALMA   Licitacions en curs 
 2022-077-A    MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA   Licitacions en curs 
 2022-078-S    SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIO AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)    Licitacions en curs 
 2022-075-A   SERVEIS GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SALES D'ASSAIG MUSICAL DEL ZULOAGA, 1 , EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL   Licitacions en curs 
 2022-076-A   SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES DE QUATRE RODES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)   Licitacions en curs 

veure més


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010