Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Avís Legal

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Avís legalL'Ajuntament de Palma a través del domini www.palma.cat facilita informació d'interès general de la ciutat de Palma i, en especial, informació i gestions pròpies de l'organització municipal. Les informacions ofertes per aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents a d'altres dominis.

La informació continguda al domini pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Palma, sense necessitat d'avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que és voluntat dels diferents organismes de l'Ajuntament de Palma respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i de seguretat dels sistemes d'informació, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscs.

L'Ajuntament de Palma informa els usuaris del portal http://www.palma.cat que les seves dades de caràcter personal sol·licitades seran les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals són demanades. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a l'esmentada finalitat, o quan ho sol·liciti la persona titular en exercici del seu dret de cancel·lació. Quan es demanin dades personals a través de http://www.palma.cat s'informarà prèviament l'usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems:

  • De l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d'aquestes i dels destinataris de la informació.
  • De la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • De la identitat i l'adreça del responsable del tractament de les dades.

L'usuari serà responsable de les conseqüències derivades d'emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament podran ser comunicades a un tercer en els termes previstos a la Llei i en particular quan es recullin per a exercir les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les competències que els atribueixi una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari, o les demani el responsable del tractament en ocasió de la subscripció d'un contracte o precontracte o de l'existència d'una relació mercantil, laboral o administrativa de la qual l'afectat sigui part i calguin per al seu manteniment o compliment.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Data última modificació: 23 de maig de 2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010