Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Accessibilitat de la webLa plana web de l'Ajuntament té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tots els ciutadans.
Per aquest motiu s'han empleat en la seva construcció les mesures i criteris que seguidament s'exposen i que faciliten que els usuaris tinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte de usabilitat Web. Usabilitat significa col·locar en el centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats dels usuaris.

Pretén que els usuaris duguin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció.

Per aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions dels usuaris als quals s'ha realitzat test a usuaris reals amb navegació a casa seva.

Concepte d'Accessibilitat Web. Consisteix en facilitar l'accés a la web al major nombre d'usuaris possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndards:

CSS. El disseny s'ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d'Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d'estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

WAI-AAA. Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots.  El Portal compleix la prioritat 3 (Nivell d'accessibilitat Triple A)

Resum de Mesures adoptades sobre usabilitat i accessibilitat:

 • Ordre lògic i estandaritzat de presentació dels elements en pantalla
 • Sistema de navegació simplificat fàcil d'aprendre i usar
 • Navegació, disseny i estructura visual coherent i consistent en tot el web.
 • Marcat de la ubicació ("Inici ->").
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.
 • Navegació mitjançant el tabulador
 • Optimitzada per 1024 x 768
 • Utilització de grandàries relatives dels textos
 • Compatibilitat amb el major nombre de navegadors possible i en diferents plataformes.

Cóm canviar la grandària del text .Si desitja augmentar o disminuir la grandària de la presentació, pot fer-ho:

 • mitjançant el teclat:
  • Internet Explorer: prement la tecla ctrl i utilitzant la rodeta del ratolí.
  • Netscape, Mozilla Firefox:
  • tecla ctrl + tecla '+' per augmentar
  • tecla ctrl + tecla '-' per disminuir
 • a través del menú del seu navegador: 'veure' > 'grandària del text'.
 • mitjançant els botons d'ampliar i disminuir text situats a la dreta de les pestanyes principals

Finalment, només recordar-te que la web està dissenyada pensant en els teus interessos, per això, si vols realitzar-nos algun comentari o suggeriment de millora no dubtis a fer-ho utilitzant el formulari de suggeriments i reclamacions. Entre tots podrem construir la web que necessites.

Contacte: webmaster@palma.cat

Última revisió: 08/02/2016

Aquest lloc web ha estat adaptat a les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del W3C, per satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivel AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web ( WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Data última modificació: 2 d'octubre de 2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010