Inici ->  Empreses, organismes i altres -> SMAP

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Pautes generals per a atendre les persones usuàries amb discapacitat

Banner Accés Sí

La Mesa d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, integrada per tècnics de les distintes àrees municipals (Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Serveis Socials,... ), Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, i col·lectius i associacions de persones amb discapacitat (tan física com sensorial), ha elaborat un document dirigit al personal municipal que treballa en llocs d'atenció directa al públic, consistent en un llistat de pautes i recomanacions a seguir per atendre a persones amb diferents discapacitats, amb l'objectiu de facilitar la comunicació amb el usuari.

CONTACTES PER A CONSULTES, O PER A SOL·LICITAR INTÈRPRETS DE LSE
(Llengua de Signes Espanyola):

CERMI BALEARES
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
cermiillesbalears@once.es
971 775 522

UNAC BALEARES
Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad
administracion@unacbaleares.com
971 470 707

PREDIF
Federació de Personas amb Discapacitat Física i Físico-psíquica
info@predif-ib.org
971 737 955

ONCE
Organización Nacional de Ciegos Españoles
mcab@once.es
971 775 522

ASPAS MALLORCA
Asociación de Padres y Amigos del Sordo
administracion@aspasmallorca.com
971 458 150

FSIB
Federacion de Personas Sordas de las Islas Baleares
fsib.interpretes@gmail.com
871 962 839

Ajuntament de Palma
Assessor Tècnic Municipal d'Accessibilitat Universal
accessibilitat@palma.es
971 764 800   ext.5049
683 646 801

Descàrrega d'arxius

Data última modificació: 3 d'agost de 2012


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010