Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Mesa Palma Accessible

Banner Accés Sí

El Ple de l'Ajuntament de Palma de data 27 de juny de 2013 va acordà aprovar formalitzar la constitució de la "Mesa Palma Accessible" atorgant-li reconeixement institucional.

Aquesta Mesa té per objectiu promoure l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques, urbanístiques, del transport i de la comunicació, convertint l'accessibilitat en una eina d'integració e igualtat de drets i oportunitats, per tal d'aconseguir una millora a la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat com de la resta de la societat.

S'aglutinen matèries relacionades amb les telecomunicacions, via pública i espais públics, transport públic, comunicació, infraestructures i edificació, i d'altres que es puguin presentar lligades a l'accessibilitat.

Actualment la Mesa està presidida pel titular de la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat i la integren representants d'entitats i associacions relacionats amb l'accessibilitat, col·legis professionals, la Universitat, representants d'altres institucions i representants de diferents àrees municipals.

Els acords de la Mesa tenen un caràcter consultiu i de participació, amb categoria de recomanacions per als òrgans municipals, que han de donar resposta motivada a les actuacions que duguin a terme relacionades amb aquestes recomanacions.

Descàrrega d'arxius

Data última modificació: 19 de maig de 2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010