Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PalmaActiva -> Perfil - Altres publicacions

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres
Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
    Infraestructures - Contracte d'obres de reurbanització de la Plaça Francesc Garcia i Orell   Adjudicacions i formalitzacions 
    Intervenció - Contracte de subministrament d'un programa de software   Adjudicacions i formalitzacions 
    Urbanisme - Adjudicació pel procediment negociat sense publicitat de la direcció d'obra del projecte constructiu de equipament esportiu de s'Aigua Dolça. Article 168.d) LCSP.   Adjudicacions i formalitzacions 
    Participació Ciutadana - Presentació d'ofertes destinades a la contractació de l'arrendament de bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma   Anunci 
    Policia Local - Proposta adjudicació del servei d'actualització i manteniment dels paquets software EUROCOP I EUROCOP DGT-ATEX    Adjudicacions i formalitzacions 

AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010