Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2020-049-A   SERVEI DE MANTENIMENT I HOSTATGE DE LA PLATAFORMA WEB DE PALMAEDUCA   Licitacions en curs 
 2020-014-S (3) - LOT 1   SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL   Licitacions en curs 
 2020-038-S (2)   SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL O DE DEU EMBOTELLADA PER AL CONSUM HUMA PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT   Licitacions en curs 
 2020-050-A   MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA   Licitacions en curs 
 2020-047-A   SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021   Licitacions en curs 
 2020-048-A   SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2020-045-S   SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INCENDIS I SALVAMENT   Licitacions en curs 
 2020-046-S   SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT   Licitacions en curs 
 2020-044-S   CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2020-043-S   SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT   Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 17,  168 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010