Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 23/2019   Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 10/2019   Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 12/2020   Subministrament d'aigua embotellada pel consum dels treballadors de l'IME, mitjançant fonts dispensadores (CM 12/2020).   Licitacions en curs 
 CM 11/2020   Subministrament del vestuari d'uniformitat reglamentària que, per conveni els correspongui, al personal de l'IME (CM 11/2020).   En fase de valoració 
 CM 10/2020   Subministrament i instal·lació xarxa de protecció de possibles caigudes de la cornisa del PM Germans Escalas (CM 10/2020).   En fase de valoració 
 CM 09/2020   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de renovació de les Piscines Municipals Son Hugo (CM 09/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 07/2020   Subministrament netejafons automàtic per a les Piscines de Son Hugo (CM 07/2020).   En fase de valoració 
 CM 08/2020   Correcció deficiències detectades en l'OCA de baixa tensió realitzada a les Piscines de Son Hugo (CM 08/2020).   En fase de valoració 
 CM 05/2020   Subministrament d'un netejafons per a les Piscines de Son Hugo (CM 05/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 06/2020   Servei jurídic complementari de recolzament i auxili necessari per a la gestió de matèries específiques gestionades per l'Àrea de Serveis Jurídics (CM 06/2020).   En fase de valoració 

Pàgina 1 de 26,  258 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010