Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 07/2018   Compra de tendals de capota amb i sense estructura metàl·lica   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 08/2018   Compra de desfibril·lador automàtic i portàtil   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 05/2018   Contracte Menor per al trasllat d'equips informàtics   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2018   Contracte menor per a la defensa processal en defensa de reconeixement de antiguitat   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 03/2018   Contracte menor per a la compra entre 20 i 25 cadires giratòries amb braços   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 02/2018   Contracte menor per a la reforma de local per a l'àrea de Cartografia - AMPLIAT TERMINI -   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2018   Contracte menor per al Projecte Actualització SISTRA   Adjudicacions i formalitzacions 
    Defensa lletrada en procediment P.O. 138/2017   Anunci 
    Petició d'ofertes realització valoració llocs de feina - AMPLIAT TERMINI -    Anunci 
 CM 04/2017   Representació processal de l'IMI en el procés contenciós administratiu   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 3,  22 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010