Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2021-043-A   SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS NECESSARIS PER A REALITZACIÓ DEL PROGRAMES D'ACTIVITATS FESTIVES QUE ORGANITZA EL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-042-S   SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RADIOCOMUNICACIÓ PORTÀTIL I DE REPETIDORS PEL SERVEI DE RADIOCOMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-040-S   SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ PER PART DE LES BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (7 LOTS)   Licitacions en curs 
 2021-041-A    SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-039-S   SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ, FUNDES VERSIÓ TRÀNSIT I FUNDES PER PLAQUES BALÍSTIQUES INTERIORS PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA   Licitacions en curs 
 2021-038-O   OBRES D'EQUIPAMENT DE S'AIGUA DOLÇA I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA BONA EXECUCIÓ DE LES OBRES I PER A L'OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LEED DE L'EQUIPAMENT (3 LOTS   Licitacions en curs 
 2021-037-A   SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE DE DIA S'ESTEL (LOT 6)   Licitacions en curs 
 2021-036-A   SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (LOTS 1 i 2)   Licitacions en curs 
 2021-035-S   SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I ACER INOXIDABLE PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES   Licitacions en curs 
 2021-033-A    SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS I CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (3 LOTS)    Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 27,  266 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010