Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 2020-048-A   SERVEIS PER AL MANTENIMENT I DINAMITZACIÓ DE LA WEB TUFASPALMA I XARXES SOCIALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2020-045-S   SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT, SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CISTELLA), DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DEL SERVEI DLK 18 FA PLC III (E-06) DEL SERVEI CONTRA D'INCENDIS I SALVAMENT   Licitacions en curs 
 2020-046-S   SUBMINISTRAMENT D'UNA LECTORA ÓPTICA PER A LA CORRECCIÓ D'EXAMENS I DEL SOFTWARE CORRESPONENT I LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT   Licitacions en curs 
 2020-044-S   CONTRACTACIÓ DE LA IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L'ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELSPROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DELS DISTRICTES ORGANITZADES PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2020-043-S   SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS HIDRÀULICS DE RESCAT, MATERIAL D'ESTABILITZACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT   Licitacions en curs 
 2020-042-A   SERVEI D'ASSISTENCIA TÈCNICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA DE PALMA   Licitacions en curs 
 2020-009-S   SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS.   Licitacions en curs 
 2020-041-S   SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA BIPLAÇA DESTINADA AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA   Licitacions en curs 
 2020-033-A   SERVEIS NECESSARIS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA"   Licitacions en curs 
 2020-037-S   SUBMINISTRAMENT PER L'ARRENDAMENT DE VEHICLES DESTINATS A L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)   Licitacions en curs 

Pàgina 3 de 19,  183 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010