Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 04/2022    Subministrament i instal·lació de la torre d'il·luminació del camp de futbol 11 de Son Fuster 1. (CM 04/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 27/2021   Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 27/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 28/2021   Subministrament de gasoil tipus C (CM 28/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 01/2022   Subministrament de biomassa en les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 01/2022).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 20/2021   Servei de repintat de línies esportives al paviment de les pistes poliesportives esportives exteriors del Palau Municipal d'Esports Son Moix i subministrament de 2 protectors per pilar de cistella de bàsquet (CM 20/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 25/2021   Instal·lació de nou cablejat per a dotació de servei de veu, dades i sistema de control d'accesos a diverses ubicacions del Velòdrom Municipal de Son Moix. (CM 25/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 21/2021   Subministrament i instal·lació d'una barana perimetral delimitadora del terreny de joc del camp de futbol 11 del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 21/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 26/2021   Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de dos equipaments de cal·listènia, ubicats al poliesportiu David Muntaner i a la pista Los Almendros. (CM 26/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 24/2021   Subministrament i instal·lació de sondes de temperatura i instal·lació i connexió de software de control de dosificació de producte químic als dos vasos de piscina del Palau Municipal d'Esports Son Moix. (CM 24/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 19/2021   Subministrament i instal·lació de xarxes de protecció de fons a pistes poliesportives exteriors i pista poliesportiva interior del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 19/2021).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 33,  326 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010