Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CM 10/2019   Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 09/2020   Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de renovació de les Piscines Municipals Son Hugo (CM 09/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 05/2020   Subministrament d'un netejafons per a les Piscines de Son Hugo (CM 05/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 06/2020   Servei jurídic complementari de recolzament i auxili necessari per a la gestió de matèries específiques gestionades per l'Àrea de Serveis Jurídics (CM 06/2020).   En fase de valoració 
 CM 01/2020   Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 04/2020   Servei de seguretat i vigilància en obertura i tancament de les pistes poliesportives exteriors de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2020).   En fase de valoració 
 CM 03/2020   Servei d'EEMM d'Atletisme (CM 03/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 02/2020   Servei d'EEMM d'Esgrima (CM 02/2020).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 50/2019   Subministrament i instal·lació de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 50/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 48/2019   Contractació assegurança d'accidents per part de l'IME (CM 48/2019).   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 29,  282 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010