Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 COS18-01   Contractació de les obres de millora, modernització, adequació i conservació de les instal·lacions de les escoles del PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2017-002   Contracte menor del Servei de Prevenció i Control de la legionel·losi   Adjudicacions i formalitzacions 
 C016-02   Contractació de Servei d'Atenció a la Diversitat en Educació Infantil 2017-2020   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM 2017-001   Assistència tècnica en execució d'obra al PMEI / CM 2017-001   Adjudicacions i formalitzacions 
 CO16-01   Contractació del servei educatiu per a infants de 0-3 anys    Adjudicacions i formalitzacions 
 LL2003   Contracte de lloguer de l'immoble destinat a escoleta situat al carrer de Sant Pere, 25   Devolucions de garanties 
 2016-001   Assistència Tècnica Escoles PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
 CO15/01   Contractació del subministrament de productes d'alimentació per a diverses Escoles d'Educació Infantil del PMEI   Adjudicacions i formalitzacions 
    Servei d'Atenció a la Diversitat en Educació Infantil de 0 a 3 anys durant el curs 2014/2015   Devolucions de garanties 
    Servei Educatiu Escoles 2013   Devolucions de garanties 

Pàgina 2 de 3,  22 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010