Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CMOb 04/2020   Obres de reforma Aragó, 246 B 1R 2N    Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SUM 1-2020    Contracte menor de subministrament de pmhriba per l'adquisició d'equip informàtic   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM OB-2019   Canvi de cobertes en edificis plurifamiliars ubicats al carrer Miquel dels Sants Oliver, Damàs Calvet, Goethe, Aragó i Editor Caldentey, de Palma   Anunci 
 CM SUM 5-2019   Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SUM 3-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI ***   Contractació del subministrament d'equipament informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent - DESERT-   Anunci 
 CM SUM 4-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI ***   Contractació del subministrament de material informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOb 10/2019   Obres de reforma edifici plurifamiliar situats als carrers Miquel del Sants Oliver, Damàs Calvet i Goethe de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOb 04/2019   Obres de reforma de l'edifici del carrer Barques de Bou, 20 de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOb 03/2019   Obres de reforma de l'habitatge del carrer Damàs Calvet, 19 B 2n-2na de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
    Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal   Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 5,  44 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010