Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 CMOb 01/2018   Obres de reforma edifici carrers Sant Magí, 31/Cerdà, 12 del Jonquet de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOb 02/2018   Obres edifici carrer Miquel Angel Lleuger, núm. 10 del Jonquet de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SUM 1-2019   Subministrament equipament informàtic per al projecte Vivenda Digne del Pla Litoral de Ponent   Adjudicacions i formalitzacions 
 SERV 8-2018   Servei assistència per a la impartició d'un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció - ANUL·LAT -    Licitacions en curs 
 CMOb 03/2018   Obres de reforma als edificis ubicats al C/ Sant Pere 6 i 8 de Palma   Anunci 
 CMOb 05/2018   Obres de reforma de l'habitatge ubicat al C/ Damàs Calvet, 19B-2n-2ª de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOb 04/2018   Obres de reforma habitatges ubicats al C/ Porta del Mar, 15 de Palma   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM-SUM 1-2018   Subministrament material per a la difusió del projecte de infravivenda Cala Major - Sant Agustín del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris.   Adjudicacions i formalitzacions 
 1/2018 SERV   Contractació del servei d'assessoria i gestoria laboral del PMH-RIBA   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM-SERV 2-2018   Servei de disseny i difusió del projecte infravivenda cala major-sant agustí del patronat municipal de l'habitatge i rehabilitació integral de barris   Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 5,  44 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010