Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Últimes actualitzacions
Núm. d'expedient Objecte Estat
 COB 1-2018   Contractació d'obres i reformes del immobles gestionats pel PMH-RIBA Camp Redó II   Anunci 
 CM-SERV 1-2018   Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2018   Adjudicacions i formalitzacions 
 CMOB-1/2017   Obres d'adequació dels armaris de comptadors i escomeses de proveïment d'aigua dels habitatges del Camp Redó reformats pel PMH-RIBA   Adjudicacions i formalitzacions 
 CM SERV 5-2017   Contracte menor d'assitència tècnica per al diagnòstic estructural dels habitatges socials del Camp Redó   Adjudicacions i formalitzacions 
 CO 2-2016   Obres de reforma dels immobles gestionats pel PMH-RIBA dins dels habitatges socials del Camp Redó, ubicats al Pasatge Castillo de Olite   Licitacions en curs 
 CM-SERV 3-2016   Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2017   Adjudicacions i formalitzacions 
 CI 2-2016   Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la creació de projectes d'intervenció artística a l'àmbit urbà   Adjudicacions i formalitzacions 
 PLP-serv 1/2016   Contractació taller recerca activa de feina per joves de 18 a 25 anys   Anunci 
 SERV-02-2016   SERVEI DE REPARACIÓ I MANTENIMENT D'IMMOBLES DE PROPIETAT I DELS QUE GESTIONA EL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS   Adjudicacions i formalitzacions 
 CI 1-2016   Concurs d'Idees per a la creació de projectes d'intervenció artística a l'àmbit urbà. Creart Urbà 2016 - DESERT -    Licitacions en curs 

Pàgina 4 de 5,  44 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010