Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs
 • En fase de valoració

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)

La Junta de Govern de dia 17 de maig de 2017 acordà modificar el plec de prescripcions tècniques del LOT 1 i ampliar el termini fins el dia 10 de juliol de 2017.


Per providència de Batlia de dia 13 de juny de 2017 s'amplia el termini de la licitació, ja que per errada material no es va públicar integrament tota la documentació corresponent a les prescripcions tècniques del LOT 1.


El nou termini de presentació de propostes finalitza el 4 d'agost de 2017

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-010-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/10/2017

Valoració:

Licitadors:

 1. SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA (SICE) opta al lot 1
 2. AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA (ACISA) opta al lot 2
 3. ACEINSA MOVILIDAD SA
 4. UTE INDRA SISTEMAS SA - SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA opta al lot 1
 5. SGS TECNOS SA opta al lot 0
 6. KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU opta al lot 1
 7. CITELUM IBERICA SA opta al lot 0
 8. URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA opta al lot 1
 9. ELSAMEX SA opta al lot 2
 10. ALUMBRADOS VIARIOS SA opta al lot 1
 11. ATESE ATENCION Y SERVICIOS SA opta al lot 2
 12. EULEN SA opta al lot 2
 13. UTE SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA - IMESAPI SA opta al lot 1
 14. ELECTRONIC TRAFIC SA opta al lot 1


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 11 de setembre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de valoració previstos a l'apartat B de del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 29 de setembre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica del qual es despren que les ofertes més avantatjoses per a cada uns dels lots es troben incurses en baixa desproporcionada.

La Mesa ha acordat sol·licitar als licitadors que es detallen a continuació que justifiquin les serves ofertes incurses en baixa desproporcionada:

 • Lot 0 - CITELUM IBERICA SA
 • Lot 1 - URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS SA
 • Lot 2 - EULEN SA


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010