Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ, SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA EN ELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-009-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/09/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. TECNICA AUDIOVISUAL BALEAR UTE (TECNICA AUDIOVISUAL SL - JUAN MARTIN-MONTALVO BARRA)
  2. BALEAR ACUSTIC SL
  3. GOBELIN PROJECTES SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 5 de  juny de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 29 de maig de 2017 i de la proposta d'exclusió de l'empresa GOBELIN PROJECTES SL per no haver esmenat les deficiències adminsitratives.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor dels licitadors admesos i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació
, en sessió interna de dia 21 de juliol de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dia 31 de juliol de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat i dels licitadors exclosos, si s'escau.

A continuació es procedirà a l'obertura pública dels Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 31 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat 2.1 del Quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat 2.1 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte i ha acordat proposar l'exclusió de l'empresa BALEAR ACUSTIC SL ja que no ha assolit la puntuació mínima exigida al Quadre de criteris d'adjudicacio del contracte dels Plecs.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010