Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BENS DIVERSOS PER AL PERSONAL/BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES (8 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-012-S

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
11/08/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. LA HERRAMIENTA BALEAR SA opta al lot 3 i 6
  2. DIELECTRO BALEAR SA opta al lot 1
  3. ELECTRICA PUIGCERCÓS SA opta al lot 2
  4. DYRECO PALMA SL opta als lots 3 i 6


Es convoca l'obertura pública de la proposició econòmica (Sobre C) per al proper dilluns, dia 3 de juliol de 2017, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 3 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 23 de juny de 2017 i de la prosposta de declarar DESERTS els lots 4, 5A, 5B i 5C perquè ni s'hi ha presentat cap licitador.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de valoració previstos a l'apartat I del Quadre Annex I.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 31 de juliol de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat I del Quadre Annex I.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010