Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEIS DE VENDA I GESTIÓ D'ENTRADES I CONTROL D'ACCÉS EN ELS RECINTES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-016-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/10/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. IC SOFTWARE SL
  2. GIGLON SL
  3. KOOBIN EVENT SL
  4. KICK TICKETING SL
  5. 4 TICKETS SL
  6. NOTIKUM SL


Es convoca l'obertura pública de la proposició econòmica (Sobre C) per al proper dilluns, dia 3 de juliol de 2017, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 3 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessions internes de dies 16 i 23 de juny de 2017.

A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 31 de juliol de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte, excepte el darrer paràgraf, ja que a la fase de valoració del Sobre C s'apliquen única i exclusivament les fórmules previstes als plecs.

Una vegada aplicats els criteris establerts a l'art. 85.4 del RGLCAP per apreciar ofertes incurses en baixa desproporcionada es comprova que l'oferta que ha obtingut major puntuació, la de l'empresa KICK TICKETING SL, es troba incursa en baixa desproporcionada.

La Mesa acorda, en aplícació de l'art. 152.3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, se sol·liciti a l'empresa KICK TICKETING SL que en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la seva oferta.


La Mesa de Contractació, en sessió de dia 9 d'octubre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica relatiu a la justificació de l'oferta de l'empresa KICK TICKETING SL incursa en baixa desproporcionada, en el qual l'esmentada comissió accepta la justificació del preu ofert per aquest licitador.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010