Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs
 • En fase de valoració

SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-014-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
04/10/2017

Valoració:

Licitadors:

La Mesa de Contractáció, en sessió interna de dia 29 de setembre de 2017, va accepar l'informe emès pel Servei d'Edificis Municipals del qual es despren que AUDITESA SL no justifica la serva oferta incursa en baixa desproporcionada.

 1. LETTER INGENIEROS SL
 2. RSM GASSO CIMNE ENERGY SL
 3. AHORRAMOS ENERGIA SIGLO 21 SLU
 4. CREARA CONSULTORES SL
 5. G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING SL
 6. AZIGRENE CONSULTORES SL
 7. CIAS COM 2001 SL
 8. EUROCONTROL SA
 9. AUDITESA SL
 10. CENTRO TECNOLÓGICO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CETENMA)


Se convoca l'obertura pública de la proposició econòmica (Sobre C) per al proper dilluns, dia 3 de juliol de 2017, a les 9 h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 3 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 23 de juny de 2017 i de la proposta d'exclusió de les següents licitadors per no haver esmenat les deficiències adminsitratives comunicades en data 26 de juny de 2017:

 • LETTER INGENIEROS SL
 • AHORRAMOS ENERGIA SIGLO 21 SLU
 • G-SIX INTERNATIONALENGINEERING SL
 • CENTRO TECNOLÓGICO DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE (CETENMA)


A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules dels licitadors admesos.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris de valoració previstos a l'apartat I Quadre Annex I.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 31 de juliol de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat I del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte, del qual es desprèn que l'oferta que ha obtingut major puntuació, la de l'empresa AUDITESA SL, es troba incursa en baixa desproporcionada.

La Mesa acorda que, en aplicació de l'art. 152.3 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, se sol·liciti a l'empresa AUDITESA SL que en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la seva oferta


La Mesa de Contractáció, en sessió interna de dia 29 de setembre de 2017, va accepar l'informe emès pel Servei d'Edificis Municipals del qual es despren que AUDITESA SL no justifica la serva oferta incursa en baixa desproporcionada.

Per això, la Mesa ha acordat elevar a la Junta de  Govern la proposta d'exclusió de l'empresa AUDITESA SL i requerir al següent licitador per ordre de puntuació,  l'empresa EUROCONTROL SA, perquè en el termni de 10 dies hàbiles, justifiqui la seva oferta, ja que també es troba incursa en baixa desproporcionada.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010