Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Representació processal de l'IMI en el procés contenciós administratiu

Representació processal de l'IMI en el procés contenciós administratiu 55/2017 que es tramita al jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de Palma contra la desestimació presumpta de la reclamació de 22 de desembre de 2016, formulada per T-Systems i que correspon a la reclamació de pagament de les factures corresponents al període abril de 2016 a desembre de 2016, per import total de 4.714.234,83 euros sense perjudici dels interessos de demora que corresponguin.

Data inici de presentació d'ofertes: 30/05/2017

Data fi de presentació d'ofertes: 2/06/2017

Durada del contracte: La durada del Procediment judicial

El pressupost presentat s'ha de desglossar fent constar:


· El pressupost per al supòsit d'instar-se i acordar una acumulació al procediment PO 136/2016
· El pressupost per a la representació processal en el PO 55/2017 i possible incidents de mesures cautelars si se sol·liciten

Persona de Contacte: Josep Llull Pastor
e‐mail: jllull@imi.palma.es
INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA
Telf. 971 466000 - ext. 3066

Primer: Aprovar la contractació de la representació processal en la jurisdicció contenciosa administrativa en el procediment ordinari núm. 55/2017 davant el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma relativa a la demanda interposada per l'empresa T-Systems ITC Iberia, SAU admesa mitjançant decret de 17 de maig de 2017, contra la desestimació presumpta de les sol·licituds formulades mitjançant reclamació del pagament de quantitats per la demandant.

Segon: Adjudicar l'esmentat contracte a Maria Dolça Ribot Monjo col. núm. 230 ICPB en els termes econòmics descrits en l'apartat setè dels antecedents d'aquesta resolució, RC 22017000889

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 04/2017

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/06/2017


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010