Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Instruccions de contractació Palau de Congressos

AVÍS IMPORTANT

AQUESTES INSTRUCCIONS NOMÉS SÓN APLICABLES ALS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ REALITZATS A L'EMPARA DE L'ANTERIOR LLEI DE CONTRACTES, Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, derogada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlamento Europeu y del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vigent des del passat 9 de març del 2018.

Les presents normes tenen per objecte regular la contractació del PCP per tal de garantir que la mateixa s'ajusti als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, no discriminació i igualtat de tracte. Les presents normes internes es posaran a disposició de tots els interessats en participar en els procediments d'adjudicació regulats per les mateixes mitjançant la seva publicació en el perfil del contractant de la CAIB i l'Ajuntament de Palma.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/06/2017


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010