Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SUBMINISTRAMENT DE MUNICIÓ PER A LA DOTACIÓ DEL SERVEI I PER A LES PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL (4 LOTS)

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-015-S

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/09/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. GUARNICIONERIA ROAL SA
  2. FIOL MALLORCA SL

Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 10 de juliol de 2017.

La presidenta ha donat compte de la proposta d'exclusió de l'empresa FIOL MALLORCA SL per presentació incorrecte de pliques, incomplint l'apartat 13.2 del Plec de claùsules administratives i, segons l'art. 145.2 del TRLCSP, vulnerant el secret de les proposicions.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules del licitador admès.

L'oferta s'ha tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat B del Quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


La Mesa de Contractació
, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010