Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-018-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/07/2017

Valoració:

Licitadors:

1) DRAC LLEGENDARI SL
2) UTE MUTUS SERVEIS CULTURALS SL - INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL.

Es comunica que la Mesa de contractació celebrada en acte intern el dia 14 de juliol de 2017 ha acordat ajornar l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Es publicarà al perfil la nova data de la Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'obertura del sobre A i es procedirà a l'obertura dels sobres C de les empreses admeses.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010