Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE CURSOS REGULARS, CURS MONOGRÀFIC I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-017-A

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/09/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 10 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte de l'obertura del sobre A resultant que l'empresa PRODUCCIONS XARXA MUSICAL SL ha esmenat les deficiències dins el termini reglamentàriament concedit.

A continuació ha procedit a l'obertura del Sobre B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor de l'únic licitador presentat i la presidenta ha donat compte del contingut.
La proposició s'ha tramés a la comissió tècnica designat a l'efecte per a informe.

La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 21 de juliol de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dia 31 de juliol de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat .

A continuació es procedirà a l'obertura pública del Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, de l'únic licitador presentat.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 31 de juliol de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic del sobre B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

L'oferta s'ha tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat 2 del Quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat 2 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010