Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE MENJAR A DOMICILI

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-019-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
21/11/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. CREU ROJA ESPANYOLA


La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 11 de setembre de 2017 ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A, en sessió interna de dia 4 de setembre de 2017, i de la proposta d'exclusió de CREU ROJA ESPANYOLA per vulnerar el secret de les proposicions.

També ha donat compte de la proposta de declarar deserta aquesta licitació i de tornar-la a convocar en les mateixes condicions.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 15 de setembre de 2017, va acceptar els fonaments jurídics expressat a l'escrit d'al·legacions presentat per CREU ROJA ESPANYOLA i va acordar el següent:

  • Elevar proposta a la Junta de Govern en el sentit de deixar sense efecte l'Acord d'exclusió de CREU ROJA ESPANYOLA i de declarar deserta la licitació, aprovat en data 6 de setembre de 2017.
  • Reprendre la tramitació de l'expedient des del moment previ a la proposta d'exclusió.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 6 d'octubre de 2017, ha acordat convocar l'obertura pública de la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor (Sobre B) per al proper dilluns, dia 16 d'octubre de 2017, a les 9h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 16 d'octubre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 6  d'octubre de 2017.

A continuació ha procedit a l'obertura del Sobre B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió de dia 13 de novembre de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 20 de novembre de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat.

A continuació es procedirà a l'obertura pública del Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules, dels licitadors admesos.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 20 de novembre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'informe tècnic dels sobres B, emès per la comissió tècnica designada a l'efecte.

 A continuació s'ha procedit a l'obertura dels sobres C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Les ofertes s'han tramès a la comissió tècnica perquè apliqui els criteris previstos a l'apartat A.1 del Quadre de criteris d'adjudicació de contracte.


A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010