Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A QUIOSC-BAR AL PARC KRISTIAN KRECOVIC DEL POLÍGON DE LLEVANT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-021-C

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Concessions administratives

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/08/2017

Adjudicatari:

CINTIA MAIA RIDELLA

NIF: Y-1270023T

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 3 d'agost de 2018.

La Junta de Govern de dia 17.10.18 va rescindir de mutu acord el contracte amb efectes de 30.09.18

Data d'adjudicació JG:
01/08/2017

Preu de l'adjudicació:

Segons plecs i la seva proposició econòmica de dia 13 de juliol de 2017, per un cànon anual de 13.000,00 €.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AVÍS:

ACARAMENTS ("COMPULSES") DE DOCUMENTS.

  • SOLS S'ADMETRAN A TRÀMIT LES SOL·LICITUDS D'ACARAMENTS DE DOCUMENTS QUE ES REALITZIN AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D'ANTELACIÓ A LA FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010