Inici -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES DE LA FIRA DE NADAL I REIS A ORGANITZAR PER L'AJUNTAMENT

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2017-027-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/10/2017

Valoració:

Licitadors:

  1. SONOMOBEL SL


L'apertura pública de la proposició tècnica avaluable mitjançant judicis de valor (Sobre B), prevista per a dia 2 d'octubre de 2017, s'ajorna a dia 9 d'octubre de 2017, a les 9h al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 9 d'octubre de 2017.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 29 de setembre de 2017.

A continuació ha procedit a l'obertura del Sobre B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés a la comissió tècnica designada a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació, en sessió de dia 16 d'octubre de 2017 ha acceptat l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès per la comissió tècnica designada a l'efecte, i ha acordat convocar per al proper dilluns, dia 23 d'octubre de 2017, a les 9 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma, una Mesa de Contractació on es donarà compte del resultat de l'informe abans esmentat.

A continuació es procedirà a l'obertura pública del Sobre C, amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010