Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS TREBALLS DE REDACCIÓ I D'ASSESSORAMENT A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE PALMA

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-008-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/09/2018

Valoració:

Licitadors:

  1. EZQUIAGA ARQUITECTURA SOCIEDAD Y TERRITORIO SL
  2. TERRITORIO Y CIUDAD SLP


L'obertura pública del Sobre B prevista per al proper dilluns, dia 23 d'abril, s'ha ajornat al dia 30 d'abril de 2018, a les 9 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 30 de d'abril de 2018.

La Mesa ha donat compte del resultat de l'obertura del sobre A en sessió interna de dia 13 d'abril de 2018.

A continuació ha procedit a l'obertura dels Sobres B amb la Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la presidenta ha donat compte del contingut.

Les proposicions s'han tramés al comitè d'experts designat a l'efecte per a informe.


La Mesa de Contractació de dia 20 de juliol de 2018 acordà acceptar l'informe emes pel lletrat-director dels Serveis Jurídics, segons el qual s'aprecia incompatibilitat per integrar l'equip de treball proposat per l'empresa Territorio y Ciudad, S.L.P. respecte del professional que en finalitzar el termini de presentació de proposicions ocupava la gerència d'un consorci participat per l'Ajuntament.

Així mateix indica que, en conseqüència, procedeix l'exclusió de l'esmentada empresa al no restar acreditada la solvència concretada als plecs.

També va acceptar l'informe tècnic relatiu als criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor (Sobre B), emès pel comitè d'experts designat a l'efecte, i convocà per al dilluns, dia 23 de juliol de 2018, a les 9:30 h, al Saló de Sessions, una Mesa de Contractació per tal de donar compte del resultat del informes abans esmentats i procedir a l'obertura pública del sobre C de la única empresa presentada i admesa.


Obertura pública en Mesa de Contractació de dia 23 de juliol de 2018
.

La Mesa de Contractació ha donat compte de l'informe emes pel lletrat-director dels Serveis Jurídics i del resultat de l'informe tècnic del sobre B, emès pel comitè d'experts designat a l'efecte.

A continuació s'ha procedit a l'obertura del sobre C amb la proposició econòmica i proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules de la única empresa presentada i admesa.

L'oferta s'ha tramès a la Gerència d'Urbanisme perquè apliquin els criteris previstos a l'apartat A.1. del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.


La Mesa de Contractació, en sessió interna de dia 30 de juliol de 2018, ha acceptat l'informe de la comissió tècnica en qual s'han aplicat els criteris previstos a l'apartat A.1 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició les ofertes econòmiques, els informes i/o quadre de valoració relatius a aquest contracte.

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)".


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010