Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES ADMINISTRATIVES (LOT 1) I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DE CENTRES ESCOLARS (LOT 2) DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Data de publicació al Perfil del Contractant 13 de març de 2018 

Per providència de Batlia de dia 12 de març de 2018 s'amplia el termini de la licitació, ja que per errada material no es va públicar integrament tota la documentació corresponent a les prescripcions tècniques.
 
El nou termini de presentació de propostes finalitza el 03 de maig de 2018

A l'apartat "documents" que trobareu a la vostra esquerra d'aquesta pàgina teniu a la vostra disposició la documentació corresponent.


VISITA ALS CENTRES: 


En aplicació de la clàusula I.2 del quadre de característiques del contracte dels plecs administratius i per tal d'efectuar la visita als locals, centres i dependències administratives i centres escolars, el termini per efectuar-les es del dia 12 al 23 de març de 2018.

Els licitadors, abans de presentar la seva oferta, podran posar-se en contacte amb el Servei d'Edificis Municipals de l'Ajuntament de Palma (Tef. 971225900 - Ext. 5124) als efectes d'interessar document d'autorització municipal per poder efectuar VISITA.


Data de publicació al Perfil del Contractant 3 d'abril de 2018


ACLARACIÓ: Aportació de classificació per a acreditació de solvències: Vist que a l'Annex II: Correspondència entre subgrups de classificació i Codis CPV dels contractes de serveis del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques apareixen els codis CPV 90911200-8 Serveis de neteja d'edificis, 90919200-4 Servei de neteja d'oficines i 90919300-5 Servei de neteja d'escoles, tots ells equivalents a la classificació al Grup U, subgrup 1, grup i subgrup corresponent amb l'objecte del contracte, es considera que l'aportació de la classificació al Grup U, Subgrup 1 categoria D, també serveix per acreditar la solvència de l'empresari.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2018-017-A

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/08/2018

Adjudicatari:

Lot 1: SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL (SAMYL)

NIF: B-47037577

Lot 2: OPTIMA FACILITY SERVICES SL

NIF: B-60124831

Formalització del contracte:

El contracte s'ha formalitzat en data de 22 d'agost de 2018

Data d'adjudicació JG:
25/07/2018

Preu de l'adjudicació:

Lot 1: 5.662.066,11 € (4.679.393,48 € més 982.672,63 € d'IVA)

Lot 2: 7.339.316,18 € (6.065.550,56 € més 1.273.765,62 € d'IVA)

Informació

Per accedir a la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER LICITAR, s'han de seguir les següents instruccions:

1r - Feu clic aquí
2n - Per descarregar els arxius s'ha de triar l'opció "guardar (NO abrir)"
.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010