Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EDI-MUN 2018-005 PETICIÓ D'OFERTES PEL CANVI DE PAVIMENT A L'AMFITEATRE DEL TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS

NUM: EDI-MUN 2018-005

TÍTOL: PETICIÓ D'OFERTES PEL CANVI DE PAVIMENT A L'AMFITEATRE DEL TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS.

LOCALITZACIÓ: TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS, Passeig Mallorca, 9. Palma.

SERVEI: EDIFICIS MUNICIPALS

CONTACTE: Jordi Soler Vallespir i Mª Pau Barceló Bennaser, telèfon 971 764800 mpbarcelo@man.a-palma.es; jsoler@palma.es

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: el 13 de juny de 2018

DATA FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: el 25 de juny del 2018 a les 14:00 hores.

ACTUACIONS A REALITZAR:

Substitució de la moqueta existent per una igual a la planta de l'amfiteatre del teatre municipal Catalina Valls. Inclou el desmuntatge de les butaques, remats d'alumini i totes les operacions per a la seva col·locació.

NOTA IMPORTANT:

Per a les actuacions a realitzar s'haurà de tenir en compte tot el relacionat amb el RD 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

PRESSUPOST d'adjudicació:

S'adjunta model de pressupost amb les partides a valorar. El contracte s'adjudicarà a l'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament.

PRESENTACIÓ D'OFERTES:

S'han de presentar en sobre tancat fins al final de la publicació a la Unitat Administrativa de l'Ajuntament de Palma, Departament d'Infraestructures, camí dels Reis 400:

o Declaració responsable de l'adjudicatari proposat en compliment dels requisits de capacitat per a contractar amb l'Administració Pública. S'adjunta model.
o Pressupost desglossat per partides, signat per la persona o entitat interessada, inserint-hi el segell de l'empresa si és persona jurídica.
o Termini per a realitzar les obres i durada prevista de les mateixes.
o Fitxa tècnica amb les característiques de la moqueta ofertada.
o Una mostra de la moqueta oferta.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
o Model de declaració responsable.
o Fotografies i plànol de les zones d'actuació.
o Pressupost i resum del pressupost.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/06/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010