Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EIP 2018-004 Plantació d'arbres al parc de sa Riera

El Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRAT AL PARC DE SA RIERA i esdevé procedent la petició d´ofertes als interessats mitjançant publicació al perfil del contractant.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Subministrament i plantació de 18 arbres ("álamos negres"), a la entrada a la zona oest del Parc de Sa Riera pel carrer Andreu Torrens.

- Tipus de contracte: Subministrament

- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor

- Criteris de puntuació: Preu més avantatjós.
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofertat del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: Es realitzarà la instal·lació de reg necessària, incloent la connexió a la xarxa d'Emaya així com totes les arquetes, contadors i canalitzacions, segons detall obrant als amidaments i plànols annexes. També s'indiquen als amidaments els tipus i característiques dels arbres a col·locar.

- Òrgan de contractació: Regiduria d´Infraestructures i Accessibilitat

- Pressupost màxim de licitació: 12.368,59 € (IVA EXCLÒS)

- Termini d'execució: 1,5 mes des de l'acta de replanteig.

- Lloc de prestació: Parc de Sa Riera, entrada pel c/ Andreu Torrens

- Responsable del contracte: Miquel Angel Mayol (Cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura).

- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra

- Forma de pagament del preu: Una única factura al final de la prestació.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
Dins el sobre també s´ha d´incloure signat l´Annex que s´adjunta relatiu a la Declaració responsable del contractista pel supòsit de resultar adjudicatari del contracte; tot això en aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

Termini de presentació: fins el dia 31 de juliol de 2018.
- Documentació annexa: 4 plànols:

01 - Situació - Zona de plantació
02 - Nou arbratge
03 - Replanteig: arbratge - Instal·lació de reg
04 - Esquema de reg - Detalls arquetes

- Amidaments, pressupost i resum.
- Declaració responsable del contractista.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat a través dels següents telèfons: 971764800 - Ext: 5011 (Miquel Angel Mayol Amengual) - Ext: 5010 (Carlos Planas Puigserver)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/07/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010