Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EDI-MUN 2018-006 REIXES DE SEGURETAT A CAN BORDILS

Núm. d'expedient: EDI-MUN / 2018 /006
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERSES REIXES DE SEGURETAT A L'EDIFICI DE CA'N BORDILS.
El Servei d'Edificis Municipals i Centres escolars està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de subministrament i instal·lació de reixes de seguretat a l'edifici de Ca'n Bordils, situat al Carrer de l'Almudaina, 9 de Palma, per tal de solucionar les mancances que presenta l'edifici en matèria de seguretat, un cop vistes les recomanacions del responsable del Departament de Transmissions de la Policia Local de Palma
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de reixes de reixes de seguretat a Ca'n Bordils.
- Tipus de contracte: Contracte d'obres.
- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
- Criteris de puntuació: Preu més avantatjós.
- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: Fabricació, subministrament i instal·lació de diverses reixes de seguretat de ferro; de dimensions i característiques segons es detallen als amidaments.
- Òrgan de contractació: Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat.
- Pressupost màxim de licitació: 5.367,02 € (IVA exclòs).
- Termini d'execució: 1 mes des de l'adjudicació.
- Lloc de prestació: Edifici Ca'n Bordils. Carrer de l'Almudaina, 9. Palma.
- Responsable del contracte: Mari Pau Barceló ¿ Cap del Servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars i Jordi Soler ¿ Cap de la Unitat Tècnica del Servei d'Edificis Municipals.
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.
- Forma de pagament del preu: Una única factura a la finalització de l'obra.
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
Dins el sobre també s'ha d'incloure signat l'Annex que s'adjunta relatiu a la Declaració responsable del contractista pel supòsit de resultar adjudicatari del contracte; tot això en aplicació directa de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contracte del sector públic.
- El termini de presentació: fins dia 14 de setembre a les 14:00 hores.
- Documentació annexa:
O Declaració responsable del contractista
o Amidaments
o Resum del pressupost
o Fotografies
o 3 plànols amb la ubicació de les reixes de seguretat.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars a través dels següents telèfons: 971764800 ¿ Extensió: 5151 (Jordi Soler Vallespir).

El responsable del contracte (Cap del Servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars)
Mari Pau Barceló Bennaser

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/09/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010