Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGÍSTICA-2018-007 SOL LICITUD D_OFERTES_SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS

SOL·LICITUD D' OFERTES
LOGÍSTICA-2018-007 Contracte de subministrament de material divers per el manteniment de les fonts ornamentals de Palma

El servei de logística està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de subministrament de material divers per el manteniment de les fonts ornamentals de Palma i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte Subministrament de material divers per el manteniment de les fonts ornamentals de Palma
- Tipus de contracte: Subministrament
- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
- Criteris de puntuació: : Criteri econòmic mitjançant fórmula de puntuació.

Formula de puntuació:

Pt: 0,2 x B1 + 0,1 x B2 + 0,15 x B3 + 0,1 x B4 + 0,17 x B5 + 0,25 x B6 + 0,03 x Bpvp


Pt: Puntuació total de l'oferta.

B1= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 1.

B2= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 2

B3= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 3

B4= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 4.

B5= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 5

B6= Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris presents a l'annex 1, familia 6.

Bpvp=Baixa (%) que representa l'oferta del licitador " i" respecte als preus unitaris que NO estiguin presents a l'annex 1 i que siguin necessaris per l'objecte del contracte.

El licitador presentarà la baixa aplicada per cada família de material segons l'annex 1, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica. S'haurà d'indicar en el pressupost el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat n'està exempta

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: S'adjunta l'annex 1 amb les diferents famílies de materials amb el seu corresponent PVP. Si fos necessari el subministrament de material que no fos dintre d'aquest es subministrarà a preu de PVP aplicant la baixa corresponent.
- Òrgan de contractació: Departament d'infraestructures i accessibilitat.
- Pressupost màxim de licitació: 17.908 Euros (IVA Inclòs)
- Termini de durada 1 any.
- Lloc de prestació: Palma de Mallorca.
- Responsable del contracte: Antoni Fons
- Termini de garantia: 1 any.
- Forma de pagament del preu: Certificacions mensuals en funció del material subministrat.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. LOGÍSTICA-2018-007 ANNEX 1 _MATERIAL PARA MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 19 de Setembre de 2018
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu antoni.fons@palma.es
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de logistica a través dels següents telèfons: 971764800

Palma,
El responsable del contracte (Cap de Servei)
Bartomeu Amengual Oliver.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/09/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010