Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EDI-MUN 2018-007 ANCORATGES A CASTELL DE BELLVER

Núm. d'expedient: EDI-MUN / 2018 /007
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE FIXES I OCULTS AL CASTELL DE BELLVER.

El Servei d'Edificis Municipals i Centres escolars està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de subministrament, instal·lació i certificació de 53 punts d'ancoratge (24 unitats fixes i 29 unitats ocults) per a la seva utilització per a treballs en suspensió per un operari més un rescatador, a diverses dependències del Castell de Bellver de Palma, per tal de poder realitzar les tasques de manteniment, reparació i neteja de les parets exteriors de l'edifici en condicions de seguretat i atès que és la solució tècnicament més viable.

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Subministrament, instal·lació i certificació de 53 punts d'ancoratge (entre fixes i ocults) com a punts d'ancoratge per a la seva utilització per a treballs en suspensió per un operari més un rescatador o com a sistema anticaigudes.per tres operaris més un rescatador.
- Tipus de contracte: Contracte d'obres.

- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.

- Criteris de puntuació: Preu més avantatjós.

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació:

- Subministrament i instal·lació de Ancoratges fixes "Innotech ABP-10-30-A4" inox 316, com a punts d'ancoratges certificats per a la seva utilització per a treballs en suspensió per un operari més un rescatador, o utilització com a sistema anticaigudes per tres operaris més un rescatador. Fixació mitjançant resines "Hilti RE-500". Inclosos mitjans auxiliars, mesures de seguretat i protecció, retirada de reisdus generats a gestor autoritzat, remats i ajudes; segons amidaments annexes.
- Subministrament i instal·lació de Ancoratges ocults "Innotech ABP-10-30-A4" inox 316, com a punts d'ancoratges certificats per a la seva utilització per a treballs en suspensió per un operari més un rescatador, o utilització com a sistema anticaigudes per tres operaris més un rescatador. Fixació del casquet receptor mitjançant resines "Hilti RE-500" i acabat enrasat amb el paviment existent. Remat mitjançant caputxa en tap de goma-pvc colorejat. Inclosos mitjans auxiliars, mesures de seguretat i protecció, retirada de reisdus generats a gestor autoritzat, remats i ajudes; segons amidaments annexes.
- Certificació de 53 punts d'ancoratge instal·lats d'acord a EN 795, amb validesa d'un any. Inclou també la redacció del procediment de treball reflectint l'ordre seqüencial de les operacions per la instal·lació i extracció de cada punt d'ancoratge ocult.

- Òrgan de contractació: Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat.

- Pressupost màxim de licitació: 9.045 € (IVA exclòs).

- Termini d'execució: 1 mes des de l'adjudicació.

- Lloc de prestació: Castell de Bellver Palma.
- Responsable del contracte: Mari Pau Barceló ¿ Cap del Servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars i Jordi Soler ¿ Cap de la Unitat Tècnica del Servei d'Edificis Municipals.

- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.

- Forma de pagament del preu: Una única factura a la finalització de l'obra.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
Dins el sobre també s'ha d'incloure signat l'Annex que s'adjunta relatiu a la Declaració responsable del contractista pel supòsit de resultar adjudicatari del contracte; tot això en aplicació directa de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contracte del sector públic.

- El termini de presentació: fins dia 21 de setembre a les 14:00 hores.

- Documentació annexa:
O Declaració responsable del contractista
o Amidaments
o Plànol en planta de la distribució dels diferents punts d'ancoratge

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars a través dels següents telèfons: 971764800 ¿ Extensió: 5151 (Jordi Soler Vallespir).


El responsable del contracte (Cap del Servei d'Edificis Municipals i Centres Escolars)
Mari Pau Barceló Bennaser

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
EDI-MUN 2018-007

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
1 mes des de l'adjudicació

Òrgan contractació:
Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Subministre

Zona
Bellver

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/10/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010