Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Obres de reforma als edificis ubicats al C/ Sant Pere 6 i 8 de Palma

Es objecte del contracte l'execució de les obres de reforma de l'escala d'accés comú als pisos, façana i coberta de l'edifici situat al carrer Sant Pere 6 i reforma del local de l'edifici del carrer Sant Pere, 8 de Palma, seguint el projecte tècnic redactat pels serveis tècnics del Patronat


Per a general coneixement, davant de la necessitat de revisar el projecte aprovat de les obres esmentades, amb la finalitat de esmenar les deficiències detectades i realitzar suport gràfic de l'estat actual i de l'estat reformat (plànols) per a poder escometre amb seguretat les obres, es deixa constància de que el contracte no s'adjudicarà amb les condicions previstes inicialment, sense perjudici de què s'iniciï un nou expedient quan s'hagi revisat el projecte i demès condicions del contracte.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMOb 03/2018

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Gerència

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/09/2018

Informació
Presentació ofertes: fins dia 03/10/2018 a les 14 h


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010