Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2018-005 Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart

SOL.LICITUD D' OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes de l'àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor d'execució del Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: L'execució del Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart
- Tipus de contracte: obra
- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: Únic criteri: econòmic

Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Es contenen al projecte d'obres.
- Òrgan de contractació: el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.
- Pressupost màxim de licitació: 19.890,58€ (IVA inclòs)
- Termini de durada: 2 mesos.
- Lloc de prestació: Plaça Josep Maria Llompart.
- Responsable del contracte: Antoni Sbert Casasayas.
- Termini de garantia: Un any comptador a partir de la data de recepció de les obres.
- Forma de pagament del preu: A través de certificació mensual de les obres.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne. La proposta econòmica s'haurà d'ajustar al format de resum de pressupost adjunt, tenint en compte que no es poden rebaixar els imports corresponents als conceptes de Seguretat i Salut i Gestió de Residus.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Projecte de creació de l'espai dedicat al poeta Josep Maria Llompart
3. Pressupost en format bc3 i resum de pressupost.

- El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 5 d'Octubre de 2018. A les 14 hrs.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura a través dels següent telèfon: 971764800.
Palma, 24/09/2018
El responsable del contracte
El Cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura
Antoni Sbert Casasayas

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/10/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010