Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PIJ 2018-002 TALA DE PINS AL BOSC DE BELLVER

SOLICITUD D' OFERTES

Al Bosc de Bellver la mortaldat de pins s'ha incrementat de forma exponencial respecte a l'any anterior degut a la confluència de quatre factors: ona de calor a l'estiu de 2017, increment de la afecció per processionària a zones de solana i de difícil accés per realitzar tractaments, proliferació d'escolítids pels motius anteriors i la tipologia del sòl del bosc que aguditza les debilitats al mancar amortiment enfront períodes de sequera.
Aquesta situació ha requerit una actuació d'emergència per trobar-nos davant unes circumstàncies que implicaven greu perill d'incendi, perjudici mediambiental i pèrdua de patrimoni vegetal. Aquesta actuació s'ha dut a terme satisfactòriament amb el contracte d'emergència que inicià el 26 d'abril de 2018 i finalitzà el 30 de juny de 2018, actuant en els rodals de major risc de transmissió de foc i que comprenen àmbits d'ús freqüent (Policia muntada, castell i aparcament): A, B, L, G, I, H, F, J i K. El contracte es va suspendre per raó de risc d'incendi, una vegada eliminada la emergència, sota premissa de ser reiniciats els treballs una vegada passat l'estiu.
Els treballs pendents no són objecte de l'actual contracte de manteniment del bosc, ja que és una situació sobrevinguda per un increment exponencial de l'afectació d'escolítids (Tomicus, Orthotomicus i Monochamus) al pinar l'any 2017-18 i caiguda d'arbres en els darrers temporals, generant una quantitat important de biomsassa que incrementa significativament el risc d'incendi.
El Servei de Parcs i Jardins del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat, està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de TALA DE PINS AL BOSC DE BELLVER, PER RISC DE PLAGA I D'INCENDI, I EXECUCIÓ DE BANCALS AMB PINS TALATS (ZONA INCENDI 2017).
D'acord amb la memòria justificativa del contracte menor el Servei de Parcs i Jardins del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat (memòria del 25-09-2018), les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Tala i retirada de pins i eliminació de restes fora del bosc i posterior gestió en una única actuació prevista, dels rodals E, M, i repàs del rodal A i/o altre espai concret on hagi avançat l'afectació de pins, a criteri de la Direcció d'obra. S'inclou el triturat de copa i ramatge in situ, distribuïts en els rodals de treball. El recompte inicial de pins és de 157,27 unitats (recompte a 30-05-2018), el número exacte de pins es concretarà en el replanteig ja que s'estima un increment, admetent un increment màxim d'un 15%, i es certificarà per medició certa.
En la mateixa intervenció, es contempla la col·locació de troncs i part del brancatge (talats després de l'incendi de 2017) per tal d'evitar l'escorrentia, en feixines, triturat in situ del brancatge restant.
- Tipus de contracte: obra
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: preu més avantatjós

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: les especificades en el Plec de Condicions Tècniques, entre elles:
· Ordre de prioritat: 1º execució de feixines amb pins talat a la zona incendiada al 2017, per tal de poder reforestar la zona aquesta tardor. 2º Tala de pins morts i afectats.
· Treball per rodals.
· Retirada de tots els pins talats dintre els cinc dies hàbils des de la tala. Cada divendres ha quedar el rodal net de pins talats.
· Traces mínimes pel desembosc de troncs i pels camins existents, excepte que els treballs ho impossibilitin a criteri de la Direcció d'obra.
· Triturat de copa i ramatge in situ, amb un diàmetre màxim de triturat inferior a 10 cm, així com tots els residus que es trobin al bosc i dintre la zona d'actuació abans de la intervenció (procedents d'intervencions anteriors, antics incendis, ruptura o caiguda d'arbres per vents, etc.). Triturat amb trituradora de fulles (cuchillas) devora els camins o espais de més afluència de públic.
· Eliminació de mates, branques o arbres esqueixats per la tala o pas del tractor, així com arbres amb cops severs i a determinar per part de la Direcció d'obra.
· Les soques (tocones) derivats de la tala han de tenir una altura inferior als 10 cm i sense estelles (tall pla).
- Documentació annexa: plànols de rodals, Pla d'Usos i Gestió del Bosc de Bellver, Plec de Condicions Tècniques de retirada d'arbres afectats i morts en el bosc de Bellver.
- Òrgan de contractació: Regidoria d´Infraestructures i Accessibilitat
- Pressupost: nº unitats en el replanteig per 45 €/unitat, tenint en compte que cada 5 pins de diàmetre inferior a 10 cm comptabilitzen com a 1 unitat, i cada 3 pins de diàmetre entre 10 i 15 cm comptabilitzen coma 1 unitat. (Per 157,27 pins ¿recompte maig 2018- són 7.077,00 €. Els 31 pins a col·locar en bancals zona incendi són 2.325,00 € (75€/unitat), sumant un Total de 9.402,00 € sense IVA).
- Termini d'execució del contracte: un mes i mig des de l'inici dels treballs, iniciant-se dintre l'octubre de 2018.
- Lloc de prestació: Bosc de Bellver
- Directora d'Obra del contracte: Elisabet Sintes Garcia, enginyera agrònoma municipal del Servei de Parcs i Jardins del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
- Responsable del contracte: Inmaculada Gascón López, Cap del Servei de Parcs i Jardins del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
- Termini de garantia: un any a partir de la recepció o conformitat de l'obra.
- Forma de pagament del preu: Presentant factures amb periodicitat mensual i per rodal acabat, expedides per l'entitat i conformades pel responsable del contracte, després que es realitzi la prestació del concret període.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 30 d'octubre de 2018.
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu betsintes@palma.es i parcsijardins@palma.es.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de Parcs i Jardins del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat a través dels següents telèfons: Elisabet Sintes 971764800 Ext. 5131, Inmaculada Gascón 971764800 Ext. 5130.

Palma, 09 d'octubre de 2018.

La Directora d'Obra El responsable del contracte


Elisabet Sintes Garcia Inmaculada Gascón López
Enginyera agrònoma municipal Cap de Servei de Parcs i Jardins

* Firmat en l'expedient original

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
un mes i mig des de l'inici dels treballs

Òrgan contractació:
Regidoria d´Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Obres

Zona
Bellver

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/10/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010