Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACCESSIBILITAT 2018-003.- CONCERT DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 2018

SOL.LICITUD D' OFERTES PER CONCERT DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 2018.

La Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor del servei per una activitat lúdica tipus concert amb so i imatge, que desenvolupi els diferents sentits per a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018, una activitat que sigui inclusiva per a tots i que doni visibilitat als problemes de les persones amb discapacitat i esdevé procedent sol.licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: una activitat lúdica que treballi amb el so i la imatge, tipus concert que desenvolupi els diferents sentits i que sigui interpretat pels assistents en condicions d'igualtat, per a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb discapacitat 2018 amb l'objectiu de donar a conéixer la realitat en que viven les persones amb discapacitat des d'un punt de vista constructiu i inclusiu i ajudar a conscienciar a la societat vers la diversitat funcional i ajudar a crear una ciutat més inclusiva.
Tipus de contracte: Servei
Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri preu.

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació:
La contractació inclou: el transport, muntatge i desmuntatge dels equips de so i llum, proves i assajos, els tècnics i altre personal necessari al respecte, plataformes o entarimats, generadors (si s'escau), sistema de protecció del cablejat, projecte i/o certificació de les instal·lacions elèctriques i despeses de l'autorització de la UDIT, dietes del personal, assegurances, vigilància, coordinació i qualsevol altre despesa derivada de l'objecte d'aquesta contracta.
Inclou també disseny de l'actuació que tengui en compta les necessitats de totes les persones i difusió xarxes socials i carteleria, descripció de l'activitat especificant la duració i els destinataris i l'adequació a l'objectiu.
Preparar unes jornades educatives amb diferents associacions de persones amb discapacitat per explicar previament en què consistirà l'actuació i facilitar la participació.
Celebració de l'acte central tipus concert audiovisual a la plaça de Cort el dia 8 de desembre per a celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018 consistent en concert amb so, iluminació i imatges i que desenvolupi els diferents sentis i que permeti interactuar als assistents.
Enregistrament per a documentar el projecte.
Pressupost desglossat dels treballs, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint-hi el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'hi ha d'indicar el tipus d'iva aplicable o si l'activitat n'està exempta, i les dades del compte bancari.
Especificar equips de so, imatge, projecció, enllumenat etc.. necessaris. Entarimat amb vibració amb bucle magnètic i capacitat per a 30 persones.
En el preu s'inclourà contractació artistes, equips de càmeres i fotògrafs, equips de muntatge i postproducció, contractació personal i assistents tècnics d'enllumenat, so i gestió, monitors per a les jornades educatives. Inclourà totes les despeses per dietes i desplaçaments.
Contractació seguretat pels dies de muntatge.
Necessitats tècniques de la proposta.
Les despeses corresponents a energia seran a càrrec de l'Ajuntament.
Abans de la signatura del contracte aportar pòlissa i rebut d'assegurances de responsabilitat civil.
Suspensió total o parcial del concert:

a) Per condicions meteorològiques adverses:
- Si afecten el muntatge dels equips de so i llum i altres necessitats tècniques per a dur a terme els concerts, abans que aquests s'hagin iniciat s'hauran d'ajustar a una nova data i/o horaris, per a possibilitar-ne la realització.
- Si impedeixin que s'acabin els muntatges dels equips de so i llum necessaris i imprescindibles per a dur a terme les actuacions musicals en el moment previst, l'Ajuntament podrà modificar l'inici dels concert al llarg de les 2 hores següents a l'hora d'inici prevista al programa de festes.
- Un cop realitzat el muntatge esmentat i si impedeixen dur a terme les proves de so i llum totals o parcials, l'Ajuntament podrà prescindir de la prova.
- Si en el moment d'iniciar-se el concert les previsions meteorològiques són adverses l'Ajuntament podrà modificar l'hora d'inici prevista, la durada i fins i tot anul·lar l'actuació.
- En el cas de suspensió total abans d'iniciar-se el concert:
o Per impossibilitat de:
· Finalitzar els muntatges d'equips de so i llum prevists i necessaris per al bon desenvolupament d'aquest.
· Iniciar la totalitat d'actuació prevista, malgrat que s'hagin realitzats tots els muntatges necessaris.
o I quan les autoritats municipals considerin que físicament es veu afectada la seguretat de les persones que hi participen o actuen i el públic en general.
En aquests casos l'Ajuntament de Palma abonarà el 50% del preu del contracte. En aquest cas el contractista queda obligat, Si així ho requereix l'Ajuntament de Palma, a realitzar una altra sonorització i il·luminació de característiques similars, al llarg de l'any i en la data que s'acordi amb l'Ajuntament de Palma, per un import no superior al 50% del preu del contracte.
- Es preveuen les següents excepcions:
- l'abonament de les despeses corresponents a la sonorització i il·luminació del concert, si només s'anul·la part del concert previst, un cop que s'ha iniciat el concert.
- Si no és possible iniciar els muntatges d'equips de so i llum, l'Ajuntament només abonarà un màxim del 10% del preu del contracte corresponent
- En qualsevol dels casos especificats en aquest apartat ni el contractista ni les empreses subcontractes per aquest ni els seus artistes i/o representants podran exigir cap pagament i/o indemnització a l'Ajuntament de Palma pel que fa aquesta qüestió.
b) Per amenaça a la salut i seguretat pública: Si se suspèn l'espectacle o part d'aquest durant la durada del contracte per motius que impliquin una amenaça seriosa per a la salut i seguretat pública segons les autoritats competents, l'Ajuntament abonarà el 100% del preu del contracte
c) Altres consideracions:
En qualsevol cas, la suspensió total o parcial del concert correspondrà a l'Ajuntament de Palma i les autoritats municipals i/o competents. La dita suspensió es produirà a partir del moment que es comuniqui al contractista o al responsable que es trobi en el lloc de l'actuació. Es considerarà vàlida la comunicació que es realitzi via telefònica per missatge escrit.
- Òrgan de contractació: Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat
- Pressupost màxim de licitació: Es fixa un pressupost màxim de 15.000 € (iva exclòs) per al contracte menor de serveis a dalt assenyalat.
- Termini d'execució del contracte: el concert serà el dia 8 de desembre de 2018.
- Lloc de prestació: plaça de Cort de Palma
- Responsable del contracte: el cap de departament d'Infraestructures i Accessibilitat
- Termini de garantia: El termini de garantia serà 1 dia, comptat des del dia del servei.
- Forma de pagament del preu: - Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte. L'import total, IVA inclòs, s'abonarà una vegada adjudicat el contracte i complert l'encàrrec a conformitat de la persona responsable.


El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Model oferta econòmica
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 13 de novembre de 2018 a les 14.00 hores.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei d'Accessibilitat i Ocupació de la via pública per obres a través dels següents telèfons: 971 764818
Palma, 8 de novembre de 2018
El responsable del contracte
El cap de departament d'Infraestructures i Accessibilitat
Urbano Sánchez-Pastor Dotor

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
el concert serà el dia 8 de desembre de 2018.

Òrgan contractació:
Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/11/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010